ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                              Μουζάκι 10/11/2017            

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        Αρ. Πρωτ. 13867

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: ‘Πρόσκληση για προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου’

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια χλοοκοπτικώνμηχανημάτων πρασίνου, τύπου Husqvarna 553RS.

Η δαπάνη της προμήθειαςανέρχεται στο ποσό των 1.098,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Τετάρτη 15-11-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α