ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                     

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                         Μουζάκι 10/11/2017                         

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    Αρ. Πρωτ. 13868 

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: ‘Πρόσκληση για προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων για την Μαθητική Εστία Μουζακίου’

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων για τη Μαθητική Εστία Μουζακίου, κλιματιστικό τύπου ντουλάπας, κλιματιστικό επιτοίχιο κ.α.

Η δαπάνη της προμήθειαςανέρχεται στο ποσό των 13.499,88€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Πέμπτη 30-11-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α