ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 18-10-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αρ. Πρωτ: 12632

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

                

                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσία ‘Συντήρηση δικτύου φωτισμού και λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Ιθώμης.’

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία συντήρησης δικτύου φωτισμού και λοιπών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ιθώμης, αντικατάσταση λαμπτήρων, ντουί κ.α.

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 995,92€ συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 20-10-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ2445350114-111-116.

 

                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

 

                                                                                      ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ