ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 17-10-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αρ. Πρωτ12612

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

                

                                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για ‘Προμήθεια υλικών άρδευσης Δ.Ε. Ιθώμης’

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια υλικών άρδευσης Δ.Ε. Ιθώμης, βίδες, σφιγκτήρες, τεφλόν, λάδι κ.α. για τις ανάγκες υδροληψίας της Δ.Ε. Ιθώμης.

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 2.999,71€ συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 20-10-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ. 2445350114-111-116.

                                                                      

                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ