ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 Μουζάκι 25/08/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Αρ. Πρωτ  9625

ΤΗΛ:2445350114, ΦΑΞ:2445350110                                     

               

            

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση προμήθειας για Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, Βιβλιοδετήσεις

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια εκτυπώσεων, εκδόσεων και βιβλιοδεσίες για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (προεκτυπωμένοι φάκελοι, σφραγίδες, προσκλήσεις)

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Τετάρτη 30-08-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

 

                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                                      Ο Αντιδήμαρχος

 

                                                                                  ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ