ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 Μουζάκι 24/08/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Αρ. Πρωτ  9598

ΤΗΛ:2445350114, ΦΑΞ:2445350110                                     

               

            

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρων στην Τ.Κ. Καναλίων

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρων στην Τ.Κ. Καναλίων

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1499.90€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 25-08-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                                     Ο Αντιδήμαρχος

    

                                                                                   ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ