ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 Μουζάκι 16/08/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Αρ. Πρωτ 9234

ΤΗΛ:2445350114, ΦΑΞ:2445350110                                     

               

            

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την αποκατάσταση των φθορών του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου.

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 18-08-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                  Ο Αντιδήμαρχος

   

                                                                   ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ