ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 Μουζάκι 14-7-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Αρ. Πρωτ 8112

ΤΗΛ:2445350114, ΦΑΞ:2445350110                                     

 

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ              

Ανάθεση υπηρεσίας Εργασίες συντήρησης των ασύρματων δικτύων του Δήμου Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία συντήρησης των ασύρματων δικτύων του Δήμου Μουζακίου, προβλέπονται οι εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του δικτύου που είναι τοποθετημένος σε 20 σημεία πρόσβασης σε τοπικά διαμερίσματα του Δήμου.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Τετάρτη 19-07-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                               Ο Αντιδήμαρχος

  

                                                             ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ