ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                 Μουζάκι 12-7-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       Αρ. Πρωτ 8023

ΤΗΛ:2445350114, ΦΑΞ:2445350110                                     

 

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ανάθεση υπηρεσίας Αποκλάδωση οδών Δ.Ε. Μουζακίου

 Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία αποκλάδωσης οδών ΔΕ Μουζακίου, διαμόρφωση της κόμης δέντρων και θάμνων που γειτνιάζουν με δημοτικούς δρόμους ή κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δήμου, έτσι ώστε να είναι ασφαλής η κυκλοφορία των πεζών και να μην υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

 Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 23.999,70 € συμπ/νου ΦΠΑ .

 Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

 Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 14-07-2017

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

Ο Αντιδήμαρχος 

 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ