ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΝΟΘΗΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μουζάκι 7-6-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ 6657

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας Καθαρισμού ειδών ιματισμού και λινοθηκών

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία καθαρισμού ειδών ιματισμού και λινοθηκών , καθαρισμός των κλινοσκεπασμάτων κ.α της Μαθητικής Εστίας Μουζακίου.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.536,36 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 09-06-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ