ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μουζάκι 31-05-17

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ:6429

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση προμήθειας Φαρμακευτικού υλικού

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις πρώτες βοήθειες των υπαλλήλων του Δήμου σύμφωνα με το ΦΕΚΒ΄2562/11-10-2013.

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 71,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 02-06-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ