ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μουζάκι 31-5-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ 6438

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας Πιστοποίησης υδραυλικών ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία πιστοποίησης υδραυλικών ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων , σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Φ.9/ΟΙΚ.29362/1957/8-12-02 (ΦΕΚ 1797Β/2005)

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 372,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Τρίτη 06-06-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ