ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μουζάκι 08-05-2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ 5271 ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ανάθεση υπηρεσίας Συντήρησης και Επισκευής Αντλιοστασίων άρδευσης Δ.Ε Ιθώμης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                               Μουζάκι 08-05-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  Αρ. Πρωτ 5272

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας Συντήρησης και Επισκευής Αντλιοστασίων άρδευσης Δ.Ε Ιθώμης

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων άρδευσης Δ.Ε Ιθώμης, επισκευή περιβλήματος σωληνώσεων κ.α.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.999,93 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 12-05-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

Ο Αντιδήμαρχος

 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ