Ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές εταιρείες και τους εκπροσώπους αυτών όπως καταθέσουν τις προσφορές τους για την ασφάλιση συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) οχημάτων και μηχανημάτων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ       


Μουζάκι 23-02-2017
Αρ. Πρωτ.: 1.817

Πληροφορίες    : κ. Καφαντάρης Αναστάσιος
Τηλέφωνο         : 2445350135
FAX                      : 2445049002
e-mail                  : dimos@mouzaki.gr       


Ο Δήμος Μουζακίου
Κ Α Λ Ε Ι
Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όλες τις ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές εταιρείες και τους εκπροσώπους αυτών όπως καταθέσουν τις προσφορές τους για την ασφάλιση συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) οχημάτων και μηχανημάτων στα οποία περιλαμβάνονται (μηχανήματα έργων, φορτηγά, επιβατηγα και αγροτικά).
όπως ακριβώς περιγράφονται σε
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους γραπτώς σε σφραγισμένο φάκελλο, δίνοντας για κάθε όχημα ή μηχάνημα ξεχωριστά τιμή μονάδας και το συνολικό κόστος αθροιστικά στο τέλος, στο Δημαρχείο Μουζακίου (Καραϊσκάκη 1, Τ.Κ.-43060 Μουζάκι, Καρδίτσας), την Τετάρτη 01 Μαρτίου 2017 και από ώρα 09:30΄ πμ  με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών την 11.00΄ πμ οπότε και θα ανοιχθούν οι προσφορές.
Η ανάθεση της εργασίας παροχής υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς αθροιστικά ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων.
Η ασφάλιση θα έχει χρονική διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης και ενδεικτικό προϋπολογισμό 8.700,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και κάθε άλλης κράτησης.     
Η διάθεση κατάστασης και των στοιχείων των οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και των ζητουμένων καλύψεων ασφάλισης αυτών θα γίνεται από τον υπάλληλο  Καφαντάρη Αναστάσιο και τον Αντιδήμαρχο Επαμεινώνδα Γκινή του Δήμου Μουζακίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μουζακίου, σε μία τοπική εφημερίδα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση http://www.mouzaki.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α/Α    Αριθμός Κυκλοφορίας    ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ    ΚΑΥΣΙΜΟ    ΙΠΠΟΙ
1    ΚΗΙ 4124    ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ    ΒΕΝΖΙΝΗ    12
2    ΚΗΙ 2253    ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ    ΒΕΝΖΙΝΗ    14
3    ΚΗΙ 4095    ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ    ΒΕΝΖΙΝΗ    16
4    ΚΗΙ 4092    ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ    ΒΕΝΖΙΝΗ    16
5    ΚΗΗ 3071    ΑΓΡΟΤΙΚΟ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    16
6    ΚΗΙ 2215    ΑΓΡΟΤΙΚΟ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    17
7    ΚΗΥ 1898    ΑΓΡΟΤΙΚΟ    ΒΕΝΖΙΝΗ    17
8    ΚΗΗ 3066    ΑΓΡΟΤΙΚΟ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    17
9    ΚΗΥ 1892     ΦΟΡΤΗΓΟ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    57
10    ΚΗΗ 3082    ΦΟΡΤΗΓΟ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    64
11    ΚΗΙ 2283    ΦΟΡΤΗΓΟ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    72
12    ΚΗΥ 1893    ΦΟΡΤΗΓΟ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    57
13    ΚΗΗ 3095    ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΣ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    36
14    ΚΗΥ 1838    ΥΔΡΟΦΟΡΑ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    57
15    ΚΗΥ 1856    ΥΔΡΟΦΟΡΑ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    66
16    ΚΗΙ 4104    ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    35
17    ΚΗΥ 1877    ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    38
18    ΜΕ 110073    ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    210
19    ΜΕ 78595    ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    141
20    ΜΕ 101826    ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    135
21    ΜΕ 112928    ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    102
22    ΜΕ 48889    ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    97
23    ΜΕ 48868    ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    141
24    ΑΜ 61396    ΤΡΑΚΤΕΡ    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    110

Ως προς τον αριθμό των ίππων κινητήρα θα γίνει απαραίτητα επιβεβαίωση με τα στοιχεία από την άδεια κυκλοφορίας του κάθε οχήματος και μηχανήματος.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Α/Α    ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ    ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ
1    Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο    1.000.000,00€
2    Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός    1.000.000,00€
3    Αστική ευθύνη πυρός σε πορθμεία και κλειστούς χώρους    10.000,00€
4    Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς    ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ
5    Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα    10.000,00€
6    Οικοσκευή σε Α΄ κίνδυνο    Μέχρι 5.000,00€
7    Φροντίδα ατυχήματος οδική βοήθεια    ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ
8    Τροχαίο ατύχημα οδηγού    5.000,00€
9    Νομική προστασία    5.000,00€
10    Ρυμούλκηση οχήματος