ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                 Μουζάκι 17-02-17

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       Αρ. Πρωτ 1582

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας Επισκευές κτιρίου Μαθητικής Εστίας Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία Επισκευές κτιρίου Μαθητικής Εστίας Μουζακίου , κυρίως υδραυλικές και ηλεκτρολογικές επισκευές.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Τετάρτη  22-02-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥ