ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Προμήθεια ενός (01) καινούργιου μηχανήματος εκσκαφέα–φορτωτή)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Μουζάκι 18 / 05 /2020
Αριθ. Πρωτ.: 3551

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Προμήθεια ενός (01) καινούργιου μηχανήματος εκσκαφέα–φορτωτή)

Ο Δήμος Μουζακίου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Προμήθεια ενός (01) καινούργιου
μηχανήματος εκσκαφέα –φορτωτή) προϋπολογισμού 132.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 20/05/2020 και ώρα 15:00. Η ημέρα λήξης
παραλαβής προσφορών είναι η 15/06/2020 και η ώρα λήξης 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει στις 19/06/2020 και ώρα 12:00 .
Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό
δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 89272, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Μουζακίου www.mouzaki.gr → Εφημερίδα → Προκηρύξεις και διαγωνισμοί.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Μουζακίου, Διεύθυνση: Γ.
Καραϊσκάκη Μουζάκι Καρδίτσας, Ταχ.Κωδ.:43060, Τηλ.:2445043243, fax:2445049002 & email:
dimos@mouzaki.gr, url: www.mouzaki.gr.
Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Πάτρα Ουρανία Τηλ.: 24453 50123 & fax: 24453 50120
2. Τύπος αναθέτουσας αρχής: ΟΤΑ Α΄ βαθμού, μη κεντρική αναθέτουσα αρχή,
εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα της Α.Α. είναι
οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
3. Τίτλος της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» με αντικείμενο την προμήθεια: Ενός (01)
καινούργιου μηχανήματος εκσκαφέα –φορτωτή).
Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 132.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%. (ενδεικτικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 106.451,61€ & Φ.Π.Α.25.548,39€).
4. Κωδικοί CPV: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 43210000-8 «μηχανήματα χωματουργικών
εργασιών»
5. Κωδικός NUTS: κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 611 (Θεσσαλία, Καρδίτσα –
Τρίκαλα)
6. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.
7. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται εναλλακτικές προσφορές
8. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδος της
προμήθειας, εντός του συμβατικού χρόνου, ήτοι εντός έξι (06) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού.
Η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου θα επέλθει με την παράδοση του είδος της
προμήθειας σε σημείο που θα καθοριστεί από τον Δήμο Μουζακίου.
9. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
2
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ)
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
11 Εγγυητική συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
Προϋπολογισθείσας Δαπάνης του είδους της προμήθειας. χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 6, παρ. 1 του Ν.
4412/2016), ήτοι 2.129,03€ (106.451,61Χ2%), με ισχύ τουλάχιστον 6μήνες + 30 μέρες μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ Ο55 2017ΣΕ05500010) (πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) και από ίδιους πόρους του Δήμου Μουζακίου. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 64-7131.0.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.
15. Προδικαστικές προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών) κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό
τόπο του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ