ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

 

 

 

      Μουζάκι   19 / 12 /2018

     Αριθ. Πρωτ.:  10.290

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»

 

ΛΗΨΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΔΩ

 

Ο Δήμος Μουζακίου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 256.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μουζακίου, Είδος αναθέτουσας αρχής: ΟΤΑ Α΄ βαθμού, μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ, Κύρια δραστηριότητα της Α.Α. είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. Οδός: Καραϊσκάκη-Μουζάκι Καρδίτσας Ταχ. Κωδ.: 43060 Τηλ.: 24453 50123 & fax: 2445350120

2.  Πρόσβαση στα έγγραφα:  Άμεση και  δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Μουζακίου www.mouzaki.gr και της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: Τμήμα 1: 68525 & Τμήμα 2: 68559.

3. Κωδικοί CPV:   

1.    ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ  43210000-8 «μηχανήματα χωματουργικών εργασιών»

2.    ΟΧΗΜΑ – ΥΔΡΟΦΟΡΑ  34144430-1 «οχήματα οδικού καθαρισμού»

Πληροφορίες: Πάτρα Ουρανία Τηλ.: 24453 50123 & fax: 24453 50120

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 611 (Θεσσαλία, Καρδίτσα –Τρίκαλα)

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των παρακάτω:

Α. Ενός (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή και  Β. Ενός (1) οχήματος υδροφόρας προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μουζακίου.

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 256.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 206.451,61€ ΦΠΑ: 49.548,39€),  με ενδεικτικό προϋπολογισμό:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

 Μ.Μ.

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ

1

Προμήθεια καινούργιου ελαστικοφόρου  εκσκαφέα - φορτωτή

ΤΕΜ.

1

106.451,61

106.451,61

2

Προμήθεια  οχήματος (υδροφόρα)

ΤΕΜ.

1

100.000,00

100.000,00

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

 

 

 

206.451,61

ΦΠΑ 24%

 

 

 

49.548,39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

256.000,00

6. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και τα  δύο είδη.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται εναλλακτικές προσφορές

8. Χρόνος  παράδοσης  προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  προς προμήθεια είδη εντός  του  συμβατικού  χρόνου,  ήτοι  εντός  τριών (03)  μηνών  από  την  ημερομηνία υπογραφής  του  συμφωνητικού.

 Η  ολοκλήρωση  του  συμβατικού  αντικειμένου θα επέλθει με την παράδοση των ειδών της προμήθειας σε σημείο που θα καθοριστεί από τον Δήμο Μουζακίου.

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1.  Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων,  τα  μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η  υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ)  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση  γ΄  της  παρούσας  παραγράφου  και έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα  διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3.  Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων, όλα τα  μέλη  της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.

10. Κριτήριο  ανάθεσης: Κριτήριο  ανάθεσης  της σύμβασης είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω  της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η  ημέρα  έναρξης  παραλαβής  προσφορών  είναι  η  21/12/2018  και  ώρα 15:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η  25/01/2019  και η ώρα λήξης 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στις 31/01/2019  και ώρα 11:00.

12. Εγγυητική συμμετοχής: Για  την  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  από τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς,  κατά  τους  όρους  της  παρ.  1  α)  του  άρθρου  72 του ν.  4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της Προϋπολογισθείσας Δαπάνης του Τμήματος ή του συνόλου των τμημάτων για το οποίο καταθέτει προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 6, παρ. 1 του Ν. 4412/2016),

Αναλυτικός πίνακας με το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής σε ευρώ είναι :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  (2%  ΕΠΙ  ΤΗΣ  ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ) (€)

1

Προμήθεια ενός καινούργιου χωματουργικού μηχανήματος (φορτωτή–εκσκαφέα)που πληροί τα ελάχιστα υποχρεωτικά σημεία της τεχνικής περιγραφής.

106.451,61

Δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά.                                  (2.129,03 €)

2

Προμήθεια ενός οχήματος (υδροφόρα)

100.000,00

Δύο χιλιάδες ευρώ.

(2.000,00 €)

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

206.451,61

(4.129,03 €)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη  της  διενέργειας  του διαγωνισμού.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται με το ποσό των 175.000,00 ευρώ από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ Ο55 2017ΣΕ05500010) (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). Το υπόλοιπο ποσό των 81.000,00 ευρώ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Μουζακίου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.  64-7131.0.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

16.  Προδικαστικές  προσφυγές: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ  (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η οποία κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

 

 

                                                                                      Ο Δήμαρχος

 

                                                                                 

                                                                                    Γεώργιος  Κωτσός