ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                  Μουζάκι, 07/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                Αρ.πρωτ. : 15270        

 

 

       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

 • το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
 • τις διατάξεις του άρθρου 111 και 255 του ΔΚΚ
 • την Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καναλίων στις 26-06-2017 με την οποία προτείνει τη μίσθωση αγροτεμαχίων στην τ.κ. Καναλίων
 • την αριθμ. 214/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην τ.κ. Καναλίων
 • την αριθμ. 202/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην τ.κ. Καναλίων

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων

 

 1. Αγροτεμάχιο Νο 425 στη θέση «Μπεϊλίκι» έκτασης 8,902 στρεμμάτων της τ.κ. Καναλίων

 

 1. Αγροτεμάχιο Νο 488 στη θέση «Λυγαριές» έκτασης 3,25 στρεμμάτων της τ.κ. Καναλίων

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο) την 20-12-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.-12:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) με τους παρακάτω όρους :

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική

ΑΡΘΡΟ 2ο

Διάρκεια εκμίσθωσης

   Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια, αρχομένης από το έτος 2018 και λήξη την 31-12-2021.

Στον τελευταίο πλειοδότη δίνεται η δυνατότητα εφ΄ όσον αυτός θέλει να ενταχθεί σε προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας που απαιτούν πενταετή (5)μίσθωση, να υποβάλλει αίτηση στο Δήμο Μουζακίου και πριν την υπογραφή της Σύμβασης, για κατάρτιση της Σύμβασης για πέντε (5) έτη με ημερομηνία λήξης της Σύμβασης 31-12-2022.

Αλλαγή Σύμβασης μετά την υπογραφή της αρχικής Σύμβασης δεν υπάρχει.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό &δικαιολογητικά

Δεκτοί στη δημοπρασία για τα αγροτεμάχια της τ.κ. Καναλίων γίνονται μόνο κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Καναλίων.

Οι συμμετέχοντες για να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο -7- της παρούσης απόφασης.
 2. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.
 3. Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.
 4. Βεβαίωση περί μη οφειλής από το αρμόδιο ΤΟΕΒ.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.

 

Εγγυητής : 1.Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής .

 1. Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής.
 2. Βεβαίωση περί μη οφειλής από το αρμόδιο ΤΟΕΒ.

             4.Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης.

                ΑΡΘΡΟ 4ο

Εξουσιοδότηση προσώπου συμμετοχής στον διαγωνισμό

   Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

                ΑΡΘΡΟ 5ο

Αποκλεισμός στο διαγωνισμό

Αποκλείονται από την δημοπρασία οι οφειλέτες του Δήμου και όσοι δεν προσκομίσουν κατά την διενέργεια της δημοπρασίας τα προαναφερόμενα στο άρθρο -3- δικαιολογητικά.

                ΑΡΘΡΟ 6ο

Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς

   Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία για ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια.

   Το κατώτατο όριο προσφοράς του ετήσιου μισθώματος ανά αγροτεμάχιο ορίζεται στο ποσό των:

 1. Αγροτεμάχιο Νο -425- στη θέση «Μπεϊλίκι» έκτασης 8,902 στρ. σαράντα έξι (46,00€) ανά στρέμμα
 1. Αγροτεμάχιο Νο -488- στη θέση «Λυγαριές» έκτασης 3,25 στρ. είκοσι πέντε (25,00€) ανά στρέμμα

 

   Κάθε επόμενη προσφορά θα είναι τουλάχιστον κατά δύο (2€) ευρώ μεγαλύτερη της προηγούμενης σε ακέραιες μονάδες.

                ΑΡΘΡΟ 7ο

Εγγύηση συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ανά αγροτεμάχιο ή συνολικά για τα αγροτεμάχια που πρόκειται να συμμετάσχει (τιμή ανά στρέμμα Χ στρέμματα Χ έτη εκμίσθωσης Χ 10%).

Στην εγγυητική θα πρέπει να αναγράφεται: «για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας ……………….. με αριθ. τεμ. …………»

(και αναφέρονται τα τεμάχια για τα οποία θα δώσει προσφορά ο συμμετέχων στη δημοπρασία)

                ΑΡΘΡΟ 8ο

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας

   Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου κατόπιν περίληψης διακήρυξης του Δημάρχου στην οποία θα καθορίζονται η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας που ορίζεται από τη διακήρυξη εφόσον εξακολουθεί χωρίς διακοπή η επίδοση προσφορών.

Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δε δέσμευση μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

Για την έγκριση των πρακτικών θα αποφασίσει στη συνέχεια το αρμόδιο, σύμφωνα με το Νόμο, όργανο.

 

                ΑΡΘΡΟ 9ο

Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού

   Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, υποβάλλεται στην αρμόδια για το διαγωνισμό Επιτροπή του Δήμου σε -48- ώρες από την ώρα που θα τελειώσει ο διαγωνισμός.

   Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών.

 

                ΑΡΘΡΟ 10ο

Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο) στις 27-12-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. – 12:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (εφ΄ όσον την πρώτη φορά αποβεί άγονη), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι δημότες του Δήμου. Σε περίπτωση που και αυτή τη φορά η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 03-01-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. – 12:00 π.μ., στον ίδιο τόπο και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οποιοιδήποτε.

                ΑΡΘΡΟ 11ο

Εγγυητής

   Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

                ΑΡΘΡΟ 12ο

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί η πράξη της Διοικητικής Αρχής στον τελευταίο πλειοδότη η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα.

                ΑΡΘΡΟ 13ο

Εγγύηση τήρησης όρων σύμβασης

Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση και να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου -7-, ο τελευταίος πλειοδότης, πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της αξίας μισθώματος που θα επιτευχθεί, για το αγροτεμάχιο (τελικό μίσθωμα ανά στρέμμα Χ στρέμματα Χ έτη μίσθωσης Χ 10%).

Η εγγύηση αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμψηφιστεί με τα μισθώματα ή άλλες οφειλές.

 

                ΑΡΘΡΟ 14ο

Σύμβαση

   Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

   Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

 

                ΑΡΘΡΟ 15ο

Προθεσμία καταβολής μισθώματος

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μία (1) δόση την πρώτη (1) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος στην καθοριζομένη ημερομηνία θα ακολουθείται η διαδικασία της έξωσης.

 

                ΑΡΘΡΟ 16ο

Υποχρεώσεις μισθωτή

   Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

                ΑΡΘΡΟ 17ο

Λήξη μίσθωσης

   Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

                ΑΡΘΡΟ 18ο

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

   Σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Καλλιέργεια

   Το μίσθιο προορίζεται για οποιαδήποτε αροτριαία καλλιέργεια και όχι για δενδροκαλλιέργεια.

 

                ΑΡΘΡΟ 20ο

Ευθύνη Δήμου

   Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την οποιαδήποτε κατάσταση του μισθίου καθώς συμπεραίνεται ότι έχει προηγουμένως λάβει γνώση αυτής. Επίσης δεν ευθύνεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου. Τέλος δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

 

                ΑΡΘΡΟ 21ο

Έξοδα

Τα έξοδα των κηρυκείων, της σύνταξης της μισθωτηρίου σύμβασης και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν το μισθωτή.

 

                ΑΡΘΡΟ 22ο

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη του Δημάρχου θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου καθώς και της Τοπικής Κοινότητας Καναλίων.

Επίσης θα δημοσιευθεί και σε όλα τα καταστήματα και καφενεία των Τοπικών Κοινοτήτων για να λάβουν ποιο εύκολα γνώση οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι αυτών.

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 24453-50113.

 

                                                                          Ο Δήμαρχος