ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΔΑ 15Α ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                            Μουζάκι, 02/11/2017

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                           Αρ.πρωτ. 13441

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΔΑ 15Α ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ

Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

 • το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
 • τις διατάξεις του άρθρου 111 και 255 του ΔΚΚ
 • την αριθμ. 14/2017 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Οξυάςμε την οποία προτείνει την εκποίηση ξυλείας από τη συστάδα 15α του διακατεχόμενου δάσους Οξυάς, ξυλώδους όγκου ελάτης 766κ.μ. (τεχνικό 460 και καυσόξυλα 306), με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.
 • την αριθμ. 93/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, για τηδημοπράτηση υλοτόμησης της συστάδας 15α σύμφωνα με τη διαχειριστική έκθεση.
 • την αριθμ. 205/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπήςτου ΔήμουΜουζακίου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίαςγια την εκποίηση ξυλείας από τη συστάδα 15α του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Οξυάς.

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , για την εκποίηση 766κ.μ. (τεχνικό 460 και καυσόξυλα 306) ελάτης, από τη συστάδα 15α της διαχειριστικής εκθέσεως του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Οξυάς 2014-2018, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο) την 15-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.-12:00π.μ.,ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1°.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή προφορική πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει ο Δήμαρχος στη περίληψη διακήρυξης η οποία θα δημοσιευθεί στα κυριότερα μέρη, στο Δημοτικό Κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Καρδίτσας, καθώς και στον ηλεκτρονικό τύπο, μετά από δέκα (10) πλήρης ημέρες από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

ΑΡΘΡΟ 2°.

Για την πραγματοποίηση της υλοτομίας και την απόληψη 766 κ. μ. ξυλείας ελάτης (460 κ.μ. τεχνικό και 306 κ.μ. καυσόξυλου) από τη συστάδα 15Α του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Οξυάς, θα εκμισθωθεί στον τελευταίο πλειοδότη.

Τα έξοδα σήμανσης που θα γίνει με την υπόδειξη του Δασαρχείου Μουζακίου θα βαρύνουν τον πλειοδότη (ενοικιαστή).

Η εκμίσθωση αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει μετά από ένα έτος από την εγκατάσταση για υλοτομία από το Δασαρχείο Μουζακίου.

ΑΡΘΡΟ 3°.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σ' αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, αναγνωρισμένων για εγγυοδοσίες ποσού 1.502,40 € για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, η οποία προκύπτει από το 460 κ.μ. X 30,00€= 13.800,00 € Χ 10% = 1.380,00 € και 306 κ.μ. X 4,00 €= 1.224,00 € X 10% = 122,40 €.

 • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και των εκποιούμενων δασικών προϊόντων και ότι παραιτείται πάσης αντιρρήσεως ως προς την ποιότητα και ποσότητα αυτών ή συνθηκών παραγωγής και προδιαγραφών.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
 • Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
 • Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Μουζακίου ότι δεν οφείλει προς το Δήμο.
 • Έναρξη επαγγέλματος από τη αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση από το επιμελητήριο από τα οποία θα προκύπτει η επαγγελματική του δραστηριότητα που θα είναι σχετική με το εμπόριο ξυλείας.
 • Σε περίπτωση εταιρείας, καταστατικό αυτής από το οποίο θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διαχειριστής καθώς και απόφαση διοικητικού συμβουλίου για συμμετοχή στη συγκεκριμένη δημοπρασία.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του διαχειριστή σε περίπτωση εταιρείας.

Αποκλείονται του διαγωνισμού όσοι έχουν καταδικαστεί για :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση ζ) εκβίαση η) πλαστογραφία, θ) ψευδορκία ι) δωροδοκία κ) δόλια χρεοκοπία

Τα υπό α'-δ' αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθεπερίπτωση, ενώ τα υπό ε'-κ', μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του πλειοδότη.

Σε περίπτωση εταιρείας, υπεύθυνη δήλωση του εγγυητή ότι δεν είναι μέλος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4°.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 5°.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 6°.

Ορίζει κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00 €) κατά κ.μ. τεχνικής ξυλείας ελάτης και τέσσερα ευρώ (4,00 €) κατά κ.μ. για τα καυσόξυλα ελάτης.

ΑΡΘΡΟ 7°:

Ορίζει κατά την πλειοδοσία ως κατώτατο όριο κάθε επόμενης προσφοράς από την προηγούμενη το ποσό των πενήντα λεπτών (0,50€) € κατά κ.μ. τεχνικής ξυλείας ελάτης και το ποσό των δέκα λεπτών (0,10) κατά κ.μ. για τα καυσόξυλα ελάτης. Προσφορές μικρότερες του ποσού αυτού δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 8°.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ' αυτού για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Σε περίπτωση εταιρείας ο εγγυητής δεν μπορεί να είναι μέλος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9°.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 10°.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης της Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεός Ελλάδας για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

ΑΡΘΡΟ 11°.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται για την υπογραφή της σύμβασης να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή με άλλη ποσού ίσο με το 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος για την τήρηση των όρων της σύμβασης και να προσκομίσει στο Δήμο εκ νέου:

 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Μουζακίου ότι δεν οφείλει προς το Δήμο,

αν αυτά που κατατέθηκαν στην δημοπρασία δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12°.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται:

Να ενεργεί στο υπό εκμίσθωση τμήμα σύμφωνα με τις υποδείξεις των οργάνων του Δασαρχείου Μουζακίου, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Να διατηρεί τους δασικούς δρόμους καθαρούς και να απομακρύνει τυχόν υπολείμματα υλοτομιών από τις τάφρους των δρόμων.

Να ενημερώσει εγγράφως το Δήμο για την ημερομηνία και την ώρα της εξέλεγξης που θα προσδιοριστεί από το Δασαρχείο, η οποία θα είναι μία και μοναδική για όλη την τεχνική ξυλεία ελάτης και τα καυσόξυλα ελάτης, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες νωρίτερα ώστε να γίνει η καταμέτρηση των προϊόντων της υλοτομίας στον καθορισμένο χώρο (δασόδρομο ή κορμοπλατεία) παρουσία του Δημάρχου ή του κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδίου Αντιδημάρχου, των μελών του Τοπικού Συμβουλίου της ΤΚ Οξυάς και όσων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που επιθυμούν, των αρμοδίων υπαλλήλων του Δασαρχείου και του πλειοδότη (ενοικιαστή).

Η παράλειψη ενημέρωσης του Δήμου από τον πλειοδότη (ενοικιαστή) για τα ανωτέρω συνιστά παράβαση και θα καθίσταται έκπτωτος με απλή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13°.

Η απόληψη των προϊόντων της υλοτομίας από τον πλειοδότη (ενοικιαστή) θα γίνει μετά με την μία και μοναδική Τελική Επιθεώρηση Υλοτομίας που θα γίνει από το Δασαρχείο Μουζακίου.

Απαγορεύεται η ενοικίαση του δάσους σε τρίτον επί ποινή κηρύξεως εκπτώτου του πλειοδότη (ενοικιαστού), με απλή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για πάσα ζημία ή παρανομία εντός του δάσους που θα υλοτομείται, θα ευθύνεται ο πλειοδότης (ενοικιαστής).

Η διακίνηση των δασικών προϊόντων και ειδικότερα η φόρτωση θα γίνεται από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ηλίου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που η διακίνηση για σοβαρούς λόγους επιβάλλεται να γίνει και τη νύχτα, ο ενδιαφερόμενος να ειδοποιεί εγγράφως προς τούτο τη Δασική Υπηρεσία και το Δήμαρχο για να του δοθεί έγγραφη άδεια για το σκοπό αυτό. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω θα κηρύσσεται έκπτωτος ο πλειοδότης (ενοικιαστής), με απλή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14°.

Το τίμημα της εκποίησης θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου ως ακολούθως:

α). Το 30% του επιτευχθέντος μισθώματος με την υπογραφή της σύμβασης.

β). Το υπόλοιπο ποσό αμέσως μετά την μία και μοναδική Τελική Επιθεώρηση της Υλοτομίας από το Δασαρχείο Μουζακίου και πριν από την εξαγωγή της ξυλείας από το δάσος.

ΑΡΘΡΟ 15°.

Τον τελευταίο πλειοδότη βαρύνουν τα τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης και των εργατών της καθ' υπόδειξης από το Δασαρχείο Μουζακίου σήμανσης των προς κοπή κορμών ελάτης.

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2445350113.

 

               

                                                                                      Ο Δήμαρχος