Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου την 15/06/2011

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                           Μουζάκι 15/06/ 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                   

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε. 
2. Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο
3. Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο
4. Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο 
5. Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο 
6. Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο
7. Βασιλάκο Αστέριο  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 15η Ιουνίου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

• Ανάκληση της αριθμ. 48/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
  
Ο Δήμαρχος

 


Γεώργιος Κωτσός