Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου την 10-6-2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                              Μουζάκι   6 Ιουνίου 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε. 
2. Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο
3. Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο
4. Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο 
5. Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο 
6. Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο
7. Βασιλάκο Αστέριο  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 10η Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

• Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για το έργο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Μαγουλίτσας»
• Περί εξέτασης της ένστασης του Λουκα Δημ. Κόφφα κατά του Πρακτικού του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανόρυξη Υδρευτικών Γεωτρήσεων στο Δήμο μας» και κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την κατασκευή του ανωτέρου έργου.
• Ορισμός Δικηγόρου
• Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εξώδικων στους χρεοφειλέτες του Δήμου.
• Επανακαθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του Αναψυκτηρίου Φαναρίου.
• Καθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης των καταστημάτων 3, 17 της Δημοτικής Αγοράς
• Επανάληψη Δημοπρασίας των αριθμ. 6,7,8,9 καταστημάτων Αγοράς Σεισμοπλήκτων Μουζακίου.
• Επανάληψη δημοπρασίας του αγροκτήματος ΤΚ Κρανέας

  
Ο Δήμαρχος

 


Γεώργιος Κωτσός