Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου την 13-5-2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                              Μουζάκι   9 Μαΐου 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε. 
2. Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο
3. Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο
4. Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο 
5. Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο 
6. Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο
7. Βασιλάκο Αστέριο  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 13η Μαϊου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

• Καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου Μουζακίου
• Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αριθμ. 30 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου.

  
Ο Δήμαρχος

 


Γεώργιος Κωτσός