ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 05/02/2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              

                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                         3η

Για  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ:
Τους κ.
1.    Πούπη Νικόλαο (Αντιδήμαρχος) Αντιπρόεδρος
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη (Αντιδήμαρχος) Μέλος
3.    Γκινή Επαμεινώνδα (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
4.    Πατσιαούρα Ιωάννη (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
5.    Ντούρβα Παρασκευή  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
6.    Πολυμερόπουλο Χρήστο Μάριο  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος

Τους κ. Προέδρους των Νομικών Προσώπων
1.    Γέρμανο Γεώργιο (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Μ.)

Τους κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
1.    Παπακώστα Νικήτα (Πρόεδρος Τ.Κ. Αγναντερού)
2.    Καρκανιάς Βασίλειο (Πρόεδρος Τ.Κ. Αμυγδαλής)
3.    Χαντούμης Ευθύμιο (Πρόεδρος Τ.Κ. Γελάνθης)
4.    Γρηγορίου Δημήτριο (Πρόεδρος Τ.Κ. Ελληνοκάστρου)
5.    Κουτσογιάννη Περικλή (Πρόεδρος Τ.Κ. Πευκοφύτου)
6.    Αποστολίδη Βασιλική Παναγιώτα (Πρόεδρος Τ.Κ. Πύργου Ιθώμης)
7.    Διάκο Σπυρίδων (Πρόεδρος Τ.Κ. Χάρματος)
8.    Ζέκιο Χριστόδουλο (Πρόεδρος Τ.Κ. Καναλίων)
9.    Γκερμπεσιώτη Γεώργιο (Πρόεδρος Τ.Κ. Ριζοβουνίου)
10.    Μπεμπέ Παύλο (Πρόεδρος Τ.Κ. Λαζαρίνας)

Σας προσκαλώ σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση που θα γίνει την 9η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή οδού προς Κάστρο Φαναρίου (Β’ φάση)» (Α.Μ. 18/2012).
2.    Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ. 05/2018).
3.    Περί ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής λόγο μη εξόφλησής τους μέχρι 31.12.2020.
4.    Περί έγκρισης της αριθ. 2/2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μουζακίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.), «περί Α’ αναμόρφωσης οικον. έτους 2021».
5.    Περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 §2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης της μελέτη με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
6.    Περί έγκρισης των πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση υλοτομημένης ξυλείας πλατάνου στις Τ.Κ. Αγναντερού & Λαζαρίνας.
7.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για τη συμπλήρωση Φ.Ο.Π. (χορήγηση  νέας παροχής με τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης/χαμηλής τάσης ακινήτου στη Τ.Κ. Μουζακίου).
8.    Περί αποδοχής δωρεάς ενός σταθμού τροφής-νερού για τα αδέσποτα στο Δήμο Μουζακίου.
9.    Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2020.
10.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Mε την παρούσα πρόσκληση σας αποστέλλονται εισηγήσεις και ειδικό έντυπο ψηφοφορίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων  (2/3) των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: 5 μέλη.

Τα μέλη καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, τη Τρίτη 09.02.2021 και από ώρα 10:00 έως 14:00 είτε ηλεκτρονικά στο email e.kalampokas@mouzaki.gr , είτε στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Καλαμπόκα Ευάγγελο) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350131.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο:  
Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
Την εγκύκλιο 426/ΑΠ77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος

Στάθης Θεοφάνης