ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 18/11/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
18η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ:
Τους κ.
1.    Πούπη Νικόλαο (Αντιδήμαρχος) Αντιπρόεδρος
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη (Αντιδήμαρχος) Μέλος
3.    Γκινή Επαμεινώνδα (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
4.    Πατσιαούρα Ιωάννη (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
5.    Ντούρβα Παρασκευή  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
6.    Πολυμερόπουλο Χρήστο Μάριο  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος

Την κ. Ρούσσα Ελένη Πρόεδρος ΝΠΔΔ (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ)

Τους κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
1.    Ευθυμίου Λάμπρος (Πρόεδρος Τ.Κ. Οξυάς)

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 22η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης της αριθ. 71/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ».
2.    Περί αποδοχής γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση σύνταξης συμβολαίου εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού στη θέση «Μελίσσι της Τ.Κ. Οξυάς).
3.    Περί παράτασης των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων έτους 2019, του Δήμου και του ΝΠΔΔ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ».
4.    Περί παράτασης των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων έτους 2019, του Δήμου, του ΝΠΔΔ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ», της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. και των Σχολικών Επιτροπών Π.Ε. & Δ.Ε..
5.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική συνδρομή του Δημάρχου [υπόθεση προκαταρκτικής εξέτασης σε ποινική υπόθεση (καταγγελία Γκουλιώνη Δημ.)].
6.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υλοποίηση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (προμήθεια ενός καινούργιου μηχανήματος εκσκαφέα-φορτωτή).

Ο Πρόεδρος

Στάθης Θεοφάνης