ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 14/09/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 20η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ για τη χορήγηση νέας παροχής (σύνδεση με το δίκτυο του αναψυκτήριου Τ.Κ. Φαναρίου).
2.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ Τ.Κ. ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ».
3.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
4.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ».
5.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας από τη συστάδα 9Γ του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Οξυάς.
6.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Μαγουλίτσας.
7.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων με σκοπό την ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων στη Τ.Κ. Αγναντερού.
8.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ για τη χορήγηση νέας παροχής (σύνδεση με το δίκτυο του γηπέδου Τ.Κ. Μουζακίου).
9.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη συμπλήρωση ΦΟΠ του Δήμου Μουζακίου (στη Τ.Κ. Βατσουνιάς - Τ.Κ. Μουζακίου θέση Ρόγγια - Τ.Κ. Λαζαρίνας θέση Ι.Ν.Αγ. Χαράλαμπου) και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
10.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για τη προμήθεια τροφίμων έτους 2018.
11.    Περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για την επίδοση δικαστικής απόφασης (υπόθεση διεκδίκησης οφειλόμενων μισθωμάτων, απόδοσης μίσθιου του κληροδοτήματος Αθ. Ανδρέου).
12.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου σύμφωνα με την αριθ. 136/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
13.    Περί σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2017
14.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος