ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 23/08/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 27η Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (υγρών) κίνησης και θέρμανσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, του έτους 2018.
2.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τη προμήθεια τροφίμων έτους 2018.
3.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων αριθ. 18,19,20 της Δημοτικής Αγοράς και  αριθ. 1 καταστήματος της δημοτικής αγοράς σεισμοπλήκτων  του Δήμου Μουζακίου.
4.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΞΥΑΣ (ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)».
5.    Περί απόδοσης πάγιας προκαταβολής του Προέδρου της Τ.Κ. Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου.
6.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής του Γεώργιου Σάχλα του Στεφάνου).
7.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγή πληρωμής Σταύρου Πελεκάνη και Νικολέτας Κρύου).
8.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών).
9.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση αγωγής (διεκδικητική) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου» κατά του Δήμου Μουζακίου.

Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος