ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 16/03/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 20 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί επιλογής Τραπεζικού Ιδρύματος για τη διαχείριση των ταμιακών διαθεσίμων του Δήμου.
2.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου( προμήθεια γραμματοσήμων και  πληρωμή ταχυδρομικών τελών του Δήμου).
3.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου( ηλεκτροδότηση αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου).
4.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)
5.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Πάτα Σωτήριου).
6.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Παππά Δημήτριου).
7.    Περί ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής Κουτσικουρή Β. Χρυσόστομου).
8.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη χορήγηση νέας παροχής (γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Μαγούλας) και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
9.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευή του έργου «Υποδομές Τ.Κ. Βατσουνιάς».
10.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευή του έργου «Υποδομές Δ.Ε. Παμίσου».
11.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευή του έργου «Υποδομές Δ.Ε. Μουζακίου».
12.    Περί ορισμού δικηγόρου για τον επανέλεγχο και προσκόμιση συμβολαίων ιδιοκτησιών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μουζακίου.
13.    Περί ορισμού δικηγόρου για νομική συνδρομή του Δήμου Μουζακίου (άσκηση έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά δικαστικής απόφασης σχετικά με τα δάνεια των πρώην Κοινοτήτων Γελάνθης, Λαζαρίνας).
14.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος