ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 09/03/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 13η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Μαγούλας με σκοπό την εγκατάσταση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης.
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Αγναντερού με σκοπό την εγκατάσταση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης.
3.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτήριου στη Τ.Κ. Καναλίων.
4.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Κρανέας.
5.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Μαγούλας.
6.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη συμπλήρωσης ΦΟΠ στη θέση Χαλίκι Δήμου Μουζακίου και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
7.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για «Έξοδα συμβολαιογράφων και λοιπών για την απόκτηση στοιχείων περιουσιακής κατάστασης Δήμου» και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
8.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση αγροτεμαχίου έκτασης 23στρ. στη θέση Αχούρια 49 της Τ.Κ. Μαγουλίτσας).
9.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
10.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος