ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 20/10/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 24 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου (προμήθεια γραμματοσήμων και πληρωμή ταχυδρομικών τελών).
2.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (αγωγή Σδόγκου Θεοφάνη).
3.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση αγωγής της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK Α.Ε.»).
4.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτήριου της Τ.Κ. Καναλίων.
5.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Καναλίων.
6.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας από τη συστάδα 9α του διακατεχόμενου δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Δρακότρυπας.
7.    Περί απόδοσης πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
8.    Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2017.
9.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
10.    Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος