ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 10/03/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελία Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 15η Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Λαζαρίνας.
3.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας και επαναληπτικής αυτής για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Καναλίων.
4.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων, πληρωμή ταχυδρομικών τελών και ορισμού υπόλογου υπαλλήλου.
5.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μουζακίου (από βιομηχανία ξύλου Τσίγκας έως ιδιοκτησία Παπαρίζου) και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
6.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου και ορισμού υπόλογου υπαλλήλου.
7.    Περί ορισμού δικαστικού επιμελητή Ν. Καρδίτσας για την αγωγής (υπόθεση οφειλής μισθωμάτων ακινήτου Τ.Κ. Καναλίων).
8.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση υπερχρεωμένων νοικοκυριών).
9.    Περί ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση Μπαταγιάννη στη Τ.Κ. Λαζαρίνας).
10.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Αγναντερού.
11.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Φαναρίου
12.    Περί σύσταση πάγιας προκαταβολής και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.
13.    Περί ψήφισης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος