ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 16/02/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 20η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος για τη διαχείριση των ταμιακών διαθεσίμων του Δήμου.
2.    Περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2017.
3.    Περί έγκρισης της αριθ. 58/2016 απόφασης της ΔΕΥΑ Μουζακίου για λήψη δανείου.
4.    Περί έγκρισης της αριθ. 5/2017 απόφασης της ΔΕΥΑ Μουζακίου για επιλογή Τραπεζικού ιδρύματος για τη λήψη δανείου.
5.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
6.    Περί ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος