ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 06/02/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 10η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί τροποποίησης της αριθ. 176/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την προμήθεια τροφίμων έτους 2017 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
3.    Περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίων αγοράς οικοπέδου από το Δήμο στη Τ.Κ. Μαυρομματίου.
4.    Περί ορισμού δικηγόρου για τη παροχή γνωμοδότης (αίτηση Σδόγκου Θεοφάνη του Ηλία).
5.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Γελάνθης.
6.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Μαγούλας.
7.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.
8.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Φαναρίου.
9.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση βοσκότοπου στη Τ.Κ. Καναλίων.
10.    Περί απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – βελτίωση υδρορροών κτιρίου Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου».
11.    Περί έγκρισης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2016.
12.    Περί ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος