ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 20/01/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 24η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31.12.2016.
2.    Περί συγκρότησης επιτροπών έτους 2017.
3.    Περί ορισμού δικηγόρου για την αναζήτηση, καταγραφή και συγκέντρωση τίτλων ιδιοκτησίας, της δημοτικής περιουσίας προκειμένου αυτή να δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
4.    Περί ορισμού δικηγόρου για την παροχής γνωμοδότησης περί αποδοχής αγροτεμαχίου εκ κληρονομιάς στη Τ.Κ. Αγναντερού θέση Πετρίτσα.
5.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
6.    Περί ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος