ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 23/12/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσός Γεώργιος Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 30η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πιστώσεων έτους 2016.
2.    Περί αξιολόγηση προσφορών των Τραπεζών προκειμένου ο Δήμος να προβεί σε τρίμηνη προθεσμιακή κατάθεση.
3.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2017.
4.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια τροφίμων για το έτος 2017.
5.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση Νικήτα Κουκουζέλη).

Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος