ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 11/11/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσός Γεώργιος Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 15η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί ακύρωσης του διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το έτος 2017.
2.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης  για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το έτος 2017.
3.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 2017.
4.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων και κιγκλιδωμάτων στην Τ.Κ. Καναλίων».
5.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Καναλίων».
6.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Υποδομές Τ.Κ. Χάρματος».
7.    Περί αποδοχής ποσού που αφορά την καταβολή αποζημίωσης για προσκύρωση έκτασης (αίτηση Αναγνώστου Ελένης το γένος Αχιλλέα και Ζωής Καρφή).
8.    Περί απόδοσης πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
9.    Περί ορισμού δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
10.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
11.    Περί ψήφιση πιστώσεων


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος