ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 14/10/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσός Γεώργιος Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 19η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (υγρών) κίνησης και θέρμανσης έτους 2017.
2.    Περί ανάκλησης της αριθ. 130/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μουζακίου (από βιομηχανία ξύλου Τσίγκας έως ιδιοκτησία Παπαρίζου) και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
3.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για «συμπλήρωση Φ.Ο.Π. στη Τ.Κ. Λαζαρίνας και Τ.Κ. Ανθοχωρίου»  και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
4.    Περί ανάκλησης της αριθ. 95/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «ανάθεση εκτέλεσης του έργου Κατασκευή σχαρών όμβριων υδάτων στη Τ.Κ. Χάρματος».
5.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Ενίσχυση-αντικατάσταση τμημάτων στέγης Κοινοτικού γραφείου Δρακότρυπας».
6.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή φρεατίων αποχέτευσης».
7.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης».
8.    Περί έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας του Ε.Ι.Ν.
9.    Περί απόδοσης πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
10.    Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου οικον. έτους 2016.
11.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
12.    Περί ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος