ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 25/08/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσός Γεώργιος Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 29η Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας των καταστημάτων 12 & 13 της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου.
2.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Οδοποιΐα Δρακότρυπας».
3.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υποδομών Γελάνθης».
4.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πέτρινου τοιχίου αντιστήριξης στην είσοδο της Τ.Κ. Πορτής».
5.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αγ. Ακακίου».
6.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υποδομών Ριζοβουνίου».
7.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
8.    Περί ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος


Κωτσός Γεώργιος