ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 05/05/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Φροξυλιά Βάϊο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 10η Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί  έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 4 καταστήματος της αγοράς σεισμοπλήκτων Δήμου Μουζακίου.
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Μαγουλίτσας.
3.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων έτους 2017
4.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων οικισμού Μαγούλας».
5.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση και εξοπλισμός κ.χ. Μαγουλίτσας»
6.    Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Μαυρομματίου.
7.    Περί ψήφισης πιστώσεων.Ο Πρόεδρος


Φροξυλιάς Βάιος