ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 23/11/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Φροξυλιά Βάϊο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 27η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη Τ.Κ. Αγναντερού για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.
2.    Περί έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Κρανέας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.
3.    Περί έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας ελάτης από τη συστάδα 4γ του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Οξυάς.
4.    Περί έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2016.
5.    Περί ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Βατσουνιάς».
6.    Περί επανεκμίσθωση της αίθουσας πολλαπλής χρήσης στην Τ.Κ. Χάρματος και καθορισμός των όρων δημοπρασίας.
7.    Περί σύνταξης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του κληροδοτήματος Ανδρέου
8.    Περί αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
9.    Περί ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος


Φροξυλιάς Βάιος