ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 12/10/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Φροξυλιά Βάϊο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 16η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την προμήθεια τροφίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου Μουζακίου (Ε.Ι.Ν.-ΝΠΔΔ Αθλητισμός Πολιτισμός Νεότητα) έτους 2016.
2.    Περί έγκριση των πρακτικών δημοπράτησης για την εκποίηση ξυλείας από τη συστάδα 4γ του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Οξυάς.
3.    Περί επανακαθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκποίηση ξυλείας από τη συστάδα 4γ του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ. Οξυάς.
4.    Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού σε αποδυτήρια γηπέδου Ριζοβουνίου).
5.    Περί ανάθεσης σύνταξης δασοτεχνικής μελέτης του έργου «Βελτίωση δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας σε Β’ κατηγορίας από τη θέση Διασέλα ως τη θέση ξενοδοχείο Μουζάκι Ralace του δημοτικού δάσους Μουζακίου.
6.    Περί ορισμού δικαστική επιμελητή Ν. Καρδίτσας για την επίδοση κλήσης (υπόθεση Παπαζήση Ευθυμία-Παπαζήση Ουρανία-Παπαζήση Απόστολου-Φωτίου Σωτήριο).
7.    Περί ορισμού δικαστική επιμελητή Ν. Καρδίτσας για την επίδοση κλήσης (υπόθεση Μπισμπίκη Αλέξανδρου-Σάχλα Στέφανου).
8.    Περί ανάκλησης της αριθ. 156/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (έγκρισης έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την προμήθεια «Υλικών συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» και ορισμού υπολόγου υπαλλήλου).
9.    Περί ανάκλησης της αριθ. 157/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Συντήρηση & επισκευή κτηρίων ακινήτων του Δήμου» και ορισμού υπολόγου υπαλλήλου).
10.    Περί επανακαθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση καταστημάτων της δημοτικής αγοράς και της αγοράς σεισμοπλήκτων του Δήμου Μουζακίου.
11.    Περί ανάκλησης της αριθ. 200/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ανάθεση εκτέλεσης του έργου Βελτίωση δρόμων οικισμού Μουζακίου).
12.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δρόμων οικισμού Μουζακίου».
13.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή συντήρηση πέτρινων τοιχείων στην Τ.Κ. Φαναρίου».
14.    Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και τοιχείων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Καναλίων».
15.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Κρανέας για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις».
16.    Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στη Τ.Κ. Αγναντερού για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις».
17.    Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2015.
18.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
19.    Περί ψήφισης πιστώσεων.


Ο Πρόεδρος


Φροξυλιάς Βάιος