ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 09/09/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

1.    Φροξυλιά Βάϊο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Καλλιώρα Θωμά Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Μπαλατσό Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Γκινή Επαμεινώνδα  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Παναγόπουλο Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω προθεσμιών που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 9η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο εξής θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Έγκριση άσκησης αίτησης αναθεώρησης της 6068/2015 απόφασης του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά αίτηση ανάκλησης της αρ.04/2015 απόφασης της Υπηρεσίας Επιτρόπου στον Νομό Καρδίτσας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου


Ο Πρόεδρος


Φροξυλιάς Βάιος