Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        4 Ιουλίου 2011
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2. Μπαλατσό Αθανάσιο, Δημοτικό σύμβουλο
3. Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο
4. Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο 
5. Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο 
6. Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο
7. Ευαγγέλου Ευθύμιος, Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 8 Ιουλίου  2011 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

• Περί χορηγήσεως παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Πλατή Βασιλείου  Τ.Κ. Αγναντερού
• Περί χορηγήσεως προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος της Κατσιάκου Μαρίας Τ.Κ Αγναντερού
• Περί χορηγήσεως προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος του Κωτίνα Ματθαίου ΤΚ Φαναρίου
• Περί χορηγήσεως προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος της Κοτλίτσα Καίτης ΤΚ Καναλίων

 

Ο Δήμαρχος

 

Γεώργιος Κωτσός