ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  Μουζάκι    20/10/2016

Δ Η Μ Ο Σ ΜΟ Υ Ζ Α Κ Ι Ο Υ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ζ Ω Η Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

Φασιανού Παρασκευή

Τσιούμα Δημήτριο

Τσιούφη Ευαγγελία

Στάθη Θεοφάνη

Πάντο Άγγελο

Οικονόμου Βασίλειο

Γκαραβέλα Χρήστο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου

την    24/10/  2016  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  13:00μμ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα  θέματα  της

ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

-Περί  Φακέλου  Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου"Συμπληρωματικά έργα διευθέτησης

τμήματος κοίτης Παμίσου" στο Δήμου Μουζακίου στης ΠΕ Καρδίτσας

-Χορήγηση άδειας Μουσικής στο Κατάστημα του Τάτσιου Θωμά του Δημητρίου

Η Πρόεδρος

ΦΑΣΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ