ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-4-2019, ΩΡΑ 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                               Μουζάκι  5/4/2019

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                Αριθ. Πρωτ: 2855

Πληροφορίες: Βλάχου Στυλιανή

τηλ. 24453-50136

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

 

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

                                                                   2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                   3.τους κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των.

                                                                                                    Έδρες τους     

                                                                                                     

    

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 10η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη ατόμων για πυροπροστασία
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

2.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση μέλους Ν.Π.Δ.Δ.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

3.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση δημότη
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

4.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2019, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 34574/5-7-2018
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία

5.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

6.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

7.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή χρεών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

8.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης δημότη
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

9.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση εκδηλώσεων
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

10.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρακτικών για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων με μακροχρόνια μίσθωση
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

11.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης αγροτεμαχίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

12.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

13.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκλογής υδρονομέων
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

14.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών χρήσης σημείων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (παρόχθια) από το έτος 2019 και εφεξής στην Τ.Κ. Φαναρίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος

15.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της αριθμ. 14/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ρούσσα Ελένη

16.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον επανακαθορισμό των όρων μίσθωσης ακινήτου ΚΑΔ <<ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ>>
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

17.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου υλοποίησης Δημόσιων συμβάσεων έργων
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

18.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ και ΔΕΥΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ για την ενταχθείσα πράξη με τίτλο «Αντικαταστάσεις υδρεύσεων ΔΕ Παμίου», στην πρόσκληση II του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

19.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διάλυση της σύμβασης του έργου «Οδοποιία οικισμού Καναλίων» (Α.Α.Τ.Π: 55/17)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

20.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διάλυση της σύμβασης του έργου «Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ Μουζακίου» (Α.Α.Τ.Π: 28/17)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

21.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση V του άξονα προτεραιότητας :«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια στεγάστρων για την δημιουργία ή αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στον Δήμο Μουζακίου» 
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

 

 

 

 

              Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                                               ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κοινοποίηση:

1) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

2) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων                        

3) κ. Πρόεδρους Τ.Σ. Νέων Δήμου Μουζακίου