ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-3-2019, ΩΡΑ 19:00 ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                               Μουζάκι  28/2/2019

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                Αριθ. Πρωτ: 1871

Πληροφορίες: Βλάχου Στυλιανή

τηλ. 24453-50136

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

 

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

                                                                   2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                   3.τους κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των.

                                                                                                    Έδρες τους     

                                                                                                     

    

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 5η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στον άξονα 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος:«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» (Πρόσκληση Γ΄) του Πράσινου Ταμείου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

2.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εγγραφή του Δήμου στην ΕΣΕΚ
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

3.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της αριθμ. 5/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

4.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή δημοτικών τελών (αρθρο 13 του Ν. 4368/2016)
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

5.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

6.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.  Κ. Τσιούμας Δημήτριος

7.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για  τον ορισμό ορκωτού λογιστή
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία

8.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση εκδηλώσεων
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

9.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή ονοματεπωνύμου εγγυητή σε ανανέωση μίσθωσης
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

10.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διακοπή μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση ¨ΚΑΣΤΡΟ¨ Φαναρίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

11.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

12.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή χρεών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

13.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό δικαιούχου αποζημίωσης για συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

14.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

15.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

16.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης της ΑΗΒ GRUP
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος

17.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της αριθμ. 44/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

18.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ύψους τελών άρδευσης στην Τ.Κ. Ελληνοπύργου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

19.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση άδειας πωλητή επαγγελματία λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος

20.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επανοριοθέτησης Κοινότητας Μαγουλίτσας Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

21.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχώρησης σε κοινή χρήση ιδιωτικών εκτάσεων για την κατασκευή έργου ' Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας οδού Τ.Κ. Οξυάς"
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

22.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΞΥΑΣ (ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)» (Α.Μ: 01/18)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

23.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 04/19) & καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

24.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PUP-UP ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ. 31/15)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

 

 

 

              Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                                               ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κοινοποίηση:

1) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

2) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων                        

3) κ. Πρόεδρους Τ.Σ. Νέων Δήμου Μουζακίου