Να προκηρυχθούν τα ιδιωτικά έργα των ΟΠΑΑΧ

•    Ζητά με επιστολή του από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός

Επιστολή προς το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός με θέμα: «Προκήρυξη Μέτρων Κρατικών Ενισχύσεων (Ιδιωτικών Επενδύσεων) του Άξονα 3 του Π.Α.Α της Ελλάδας 2007-2013»
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Δημάρχου Μουζακίου κ. Κωτσού είναι το παρακάτω:


κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με τις από 26/07/2010 Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 με καταληκτική ημερομηνία 1/11/2010, η προϋπολογιζόμενη δημόσια δαπάνη που προκηρύχτηκε και αφορούσε στις περιοχές του Άξονα 3 στην Περιφέρεια Θεσσαλία έφτανε τα 17,0 εκατ. ευρώ.
Στα πλαίσια της παραπάνω 1ης προκήρυξης τελικά υποβλήθηκαν συνολικά 84 Φάκελοι Υποψηφιότητας, συνολικής προϋπολογιζόμενης Δημόσιας Δαπάνης 10,6 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, διότι η αξιολόγηση των Φακέλων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας, ο αριθμός των έργων που έχουν προεγκριθεί μέχρι σήμερα είναι 37 έργα, με Δημόσια Δαπάνη 4,00 εκατ. Ευρώ. Από αυτά έχουν λάβει οριστική έγκριση 22 έργα με Δημόσια Δαπάνη 2,22 εκ εκατ. Ευρώ.
Εκτιμούμε ότι το παραπάνω πενιχρό αποτέλεσμα της διαδικασίας της 1ης προκήρυξης από άποψης επενδυτικού ενδιαφέροντος και τελικής ένταξης έργων οφείλεται αφενός στην οικονομική ύφεση που βιώνει η χώρα και αφετέρου στο γεγονός ότι την περίοδο που έγινε η Προκήρυξη δεν είχαν ακόμα επιλεγεί οι Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για τα Μέτρα Κρατικών Ενισχύσεων του Άξονα 3 του Π.Α.Α της Ελλάδας 2007-2013, το έργο των οποίων είναι μεταξύ άλλων η πληροφόρηση/ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών φορέων για τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η κινητοποίηση του τοπικού ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου.
Ως αποτέλεσμα του ανωτέρου κλίματος ήταν αφενός μια διστακτικότητα για την ανάληψη επενδυτικού ρίσκου και αφετέρου η μειωμένη δυνατότητα ευρείας κινητοποίησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε κάθε επιμέρους περιοχή των ειδικών ζωνών εφαρμογής των ανωτέρω Μέτρων του Άξονα 3 του Π.Α.Α. που αποτελεί από τα βασικά καθήκοντα των Υποστηρικτικών Μηχανισμών.
Όπως γίνεται φανερό και από το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ των περιοχών του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 αυτές αφορούν σχεδόν στο σύνολό τους ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνεπώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι καθοριστικής σημασίας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών.
Εκτιμούμε ότι συμμερίζεστε την δική μας προσδοκία αλλά και των κατοίκων των περιοχών αυτών  ότι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ θα πρέπει το ΥΠΑΑΤ να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στο πλαίσιο μιας νέας 2ης Προκήρυξης, καθώς στις σημερινές συνθήκες η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική «αναπτυξιακή ένεση» για την οικονομία των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που άλλωστε είναι και ο βασικός στόχος του Άξονα 3 του ΠΑΑ και προς την κατεύθυνση αυτή αναμένουμε  να εντείνεται τις προσπάθειές σας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θα θέλαμε να σας ζητήσουμε:
1.    να μην μεταφερθούν σε άλλες Περιφέρειες της χώρας πόροι που προβλέπονται για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για τους οποίους δεν εκδηλώθηκε ανάλογο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης, αλλά να επαναπροκηρυχτούν άμεσα με νέα 2η Προκήρυξη σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των Υποστηρικτικών Μηχανισμών για την αποτελεσματικότερη πληροφόρηση /ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τις δυνατότητες που δίνονται από το πρόγραμμα.
2.    να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατόν η άμεση προκήρυξη και των υπολοίπων Μέτρων του Άξονα 3 του ΠΑΑ  (πέραν αυτών που προκηρύχθηκαν στην 1η Εκδήλωση ενδιαφέροντος) που δεν ενεργοποιήθηκαν ακόμη.
Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι κατά την 3η Προγραμματική Περίοδο (2000-2006) τα στοιχεία υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος (τόσο του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 όσο και του Γ’ ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006 με την τεχνική υποστήριξη των Δομών Στήριξης) στην Περιφέρειά μας ήταν τα εξής:
?    Αριθμός υλοποιημένων έργων: 310
?    Συνολικός Προϋπολογισμός: 35,8 εκατ. ευρώ
?    Δημόσια Δαπάνη: 20,1 εκ. ευρώ

Με εκτίμηση
Ο
Δήμαρχος Μουζακίου
Γεώργιος Κωσός