ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                       Μουζάκι  25/07/2022

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Αριθ. Πρωτ: 6262

Πληροφορίες: Βλάχου Στυλιανή

τηλ. 24453-50136

 

                                                                                                                                                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

                                                                   2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                   3.τους κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των

                                                                                                                                                                         

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 29η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1.

Έκδοση ψηφίσματος για τη μη επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Φάνης

2.

Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

3.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

4.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

5.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για κάλυψη δαπανών

για εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από ΚΑΠ έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

6.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί «Σημειακής Τροποποίησης Γ.Π.Σ., ως προς τις χρήσεις γης

στην Π.Ε.Π. Γεωργική Γη Α’ προτεραιότητας».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Στάθης Φάνης

 

7.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 198/2019 απόφασης

Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Φάνης

8.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτου του ΚΑΔ "Κληροδότημα Αθανασίου Ανδρέου"
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία

9.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση καταστημάτων ΚΑΔ

" Κληροδότημα Νεοπτόλεμου Δήμου"
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία

10.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου της

Τ.Κ. Αγναντερού
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

 

 

 

                                                                               Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

             ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ